Sculpture by the Sea UK Ltd/ Cerflunio ar lan y Mor

We are moving to www.artandeducationbythesea.co.uk

Art and Education by the Sea (Sculpture by the Sea UK Ltd./ Cerflunio ar lan y Mor) is an Environmental Arts Company operating in South and West Wales in the U.K.

We specialise in running art workshops and events for school children and communities. Our company is run by a team of trained artists who have previously collaborated on large scale community and schools arts projects, such as the innovative Green Art project for 50 Primary Schools at Bishops Wood in 2000/01. Our aim is to provide extra curricular, educational and fun adventure art workshops that will inspire creativity and imagination, enhance motor/ thinking skills and resourcefulness, as well as giving our participants an environmental awareness.

The workshops are run in different natural Welsh places, such as beaches, nature reserves or school grounds and involve discovery, observation and interpretation of each place with artworks inspired by nature and created from substainable natural or recycled materials. We have been running workshops in natural settings in Swansea, Gower, Pembrokeshire and Carmarthen areas since 2005 with various projects which are featured on this website. See annual Sculpture Festival pages and school project pages.

COMMISSIONS:

As well as working on funded projects with both Arts and Environmental sponsors such as Arts Council and Countryside Council to give local primary and secondary schools the creative opportunity to make sculpture and other artworks, we undertake commissions to work on site specific sculpture projects for local authorities, educational, environmental or private organisations. (see our gallery page for examples). Please contact us with your requirements on info@artandeducationbythesea.co.uk

RESIDENCIES/ WORKSHOPS:

We are also available to book at reasonable rates for one off and longer school /community residencies in Wales and have a team of artists (including Welsh Speakers) in both Swansea and West Wales that can provide a tailor made workshop(s) or course(s) whatever your event, theme or requirement. All our artists hold enhanced CRB's and are highly trained to work with all ages and abilities. For Swansea enquiries please contact Managing Artist Sara Holden and for West Wales enquires please contact Managing Artist Tina Marie Cunningham by email and we will respond by return.


Sculpture by the Sea UK / Cerflunio ar lan y Mor : TUDALEN AMDANOM NI Mae Sculpture by the Sea UK / Cerflunio ar lan y Mor yn Gwmni Celfyddydau Amgylcheddol sy'n gweithredu yn ne a gorllewin Cymru yn y DU. Mae Cerflunio ar lan y Môr yn arbenigo mewn cynnal gweithdai a digwyddiadau celf i blant ysgol a chymunedau. Caiff ein cwmni ei redeg gan dîm o artistiaid hyfforddedig sydd wedi cydweithio'n flaenorol ar brosiectau celfyddydol cymunedol ac ysgolion ar raddfa fawr, megis y prosiect Celf Werdd arloesol i 50 o Ysgolion Cynradd yng Nghoed yr Esgob yn 2000/01. Ein nod yw darparu gweithdai celf allgyrsiol, addysgol a hwyl a fydd yn ysbrydoli creadigrwydd a dychymyg, gwella sgiliau motor/meddwl a dyfeisgarwch, yn ogystal â chynyddu ymwybyddiaeth amgylcheddol ein cyfranogwyr.Cynhelir ein gweithdai mewn lleoedd naturiol gwahanol yng Nghymru, megis traethau, gwarchodfeydd natur neu diroedd ysgol ac maent yn cynnwys darganfod, arsylwi a dehongli pob lle gyda gwaith celf wedi'i ysbrydoli gan natur a'i greu o ddeunyddiau naturiol neu wedi'u hailgylchu ac sy'n gynaliadwy. Rydym wedi bod yn cynnal gweithdai mewn lleoliadau naturiol yn Abertawe, G?yr, Sir Benfro a Chaerfyrddin ers 2005 gyda phrosiectau amrywiol sydd i'w gweld ar y wefan hon. Gweler tudalennau G?yl Cerflunio ar lan y Môr y DU a thudalennau prosiectau ysgolion. COMISIYNAU: Yn ogystal â gweithio ar brosiectau a noddir gyda noddwyr y Celfyddydau ac Amgylcheddol megis Cyngor y Celfyddydau a'r Cyngor Cefn Gwlad i roi'r cyfle creadigol i ysgolion cynradd ac uwchradd lleol i greu cerflunwaith a gwaith celf arall, rydym yn cynnal comisiynau i weithio ar brosiectau cerflunwaith sy'n benodol i safle i awdurdodau lleol a sefydliadau addysgol, amgylcheddol neu breifat. (Gweler ein tudalen oriel am enghreifftiau). Cysylltwch â ni gyda'ch gofynion ar info@sculpturebythesea.co.uk CYFNODAU PRESWYL/GWEITHDAI: Rydym hefyd ar gael am gyfraddau rhesymol ar gyfer cyfnodau preswyl untro a hwy mewn ysgolion/yn y gymuned yng Nghymru ac mae gennym dîm o artistiaid (gan gynnwys siaradwyr Cymraeg) yn Abertawe a gorllewin Cymru a all ddarparu gweithdy/gweithdai neu gwrs/gyrsiau pwrpasol beth bynnag yw eich digwyddiad, thema neu ofyniad. Mae gan bob un o'n artistiaid CRB manwl ac maent wedi'u hyfforddi i weithio gyda phob oedran a gallu. Ar gyfer ymholiadau Abertawe cysylltwch â'r Artist Rheoli Sara Holden ac ar gyfer gorllewin Cymru cysylltwch â'r Artist Rheoli Tina Marie Cunningham drwy e-bost a byddwn yn ateb eich ymholiad.

MANAGING ARTISTS

ARTISTIAID RHEOLI

SARA HOLDEN
TINA CUNNINGHAM
AMI MARSDEN
i

Sculpture by the Sea UK Ltd/ Cerflunio ar lan y Mor

Reg. Ltd. Co. No: 8204938.

All website photographs / text copyright Sculpture by the Sea UK Ltd. 2005-16

Home About Us Gallery Schools Festival Links Contact Us