Nature into Art Project 2011

Gower Peninsula, Swansea

Prosiect Natur i Gelfyddyd, Penrhyn Gwyr, Abertawe

Please scroll down to see our special feature on the project. Sgroliwch i lawr i weld ein herthygl arbennig am y prosiect.

PROJECT SPONSORS:

Project supported by Welsh Government

Sustainable Development Fund

Sculpture by the Sea’s inspiring project is an educational programme of art workshops on the theme of nature for the community of Gower run by trained artists.

Our project aim is to connect and engage the community with their local environment in a positive and creative way that benefits both the people and the environment. We have set out to use the stunning landscape of the beautiful and tranquil Gower Area of Outstanding Natural Beauty as both inspiration and a location for an interesting and thought provoking journey of discovery and creativity. It is our objective to achieve a sense of place and environmental awareness for workshop participants, as well as enhancing their creativity and well-being. The life-long learning skills that they gain will ultimately help preserve the beautiful land and seascapes of Gower for future generations. Each year of the project, our team of artists run sixty workshops in the environment for the Gower community. Schools and groups take part in the project during term time, whilst the whole community gets involved in the annual sculpture festival on Gower beaches in the summer holidays.The Nature into Art project is a sustainable one that uses natural, found or recycled materials. It teaches contemporary as well as traditional art techniques whilst unravelling and discovering local characteristics of culture, wildlife, landscape and land use to use as concepts for contemporary, meaningful artworks that convey special messages to the wider community. The project also provides work for a team of local trained artists, enabling them to share their creative insights and skills with the community in a sustainable way that nurtures both people and place. The ephemeral nature of the activities and artworks has been captured in a series of quality photographs that document and highlight the project, showing the enjoyment and focus of our many project participants, as they respond to their environment in an emphatic and creative way. Some of these are showcased in the accompanying feature of photographs below.Please scroll down to see our special feature on the project. The festival for the community feature is on our festival pages.

Mae prosiect ysbrydoledig Cerflunio ar lan y Môr yn rhaglen addysgol o weithdai celf ar thema natur ar gyfer cymuned Gwyr a gynhelir gan artistiaid hyfforddedig.Nod ein prosiect yw ymgysylltu â’r gymuned a’i hannog i ymwneud â’r amgylchedd lleol mewn modd cadarnhaol a chreadigol sy’n fuddiol i’r bobl a’r amgylchedd. Rydym wedi ceisio defnyddio tirwedd hyfryd Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gwyr fel ysbrydoliaeth a lleoliad am daith ddiddorol a myfyrgar o ddarganfod a chreadigrwydd. Ein hamcan yw cyflawni ymdeimlad o le ac ymwybyddiaeth amgylcheddol ymhlith y rhai sy’n cymryd rhan yn ein gweithdai, yn ogystal â chynyddu eu creadigedd a’u lles. Bydd y sgiliau dysgu gydol oes a enillir ganddynt yn helpu yn y pen draw i ddiogelu tirweddau a morluniau hardd Gwyr ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bob blwyddyn o’r prosiect, mae ein tîm o artistiaid yn cynnal chwe deg gweithdy am yr amgylchedd ar gyfer cymuned Gwyr. Mae ysgolion a grwpiau’n cymryd rhan yn y prosiect yn ystod y tymor ysgol, ac mae’r gymuned gyfan yn cymryd rhan yn yr wyl gerflunio flynyddol ar draethau Gwyr yn ystod gwyliau’r haf. Prosiect cynaliadwy yw Natur i Gelfyddyd sy’n defnyddio deunyddiau naturiol neu’r rhai sydd wedi’u darganfod neu eu hailgylchu. Mae’n dysgu technegau celf cyfoes, yn ogystal â rhai traddodiadol, wrth ddatgelu a darganfod nodweddion lleol o ddiwylliant, bywyd gwyllt, tirwedd a defnydd tir i’w defnyddio fel syniadau ar gyfer gweithiau celf cyfoes ac ystyrlon sy’n cyfleu negeseuon arbennig i’r gymuned ehangach. Mae’r prosiect hefyd yn rhoi gwaith i artistiaid lleol wedi’u hyfforddi, gan eu galluogi i rannu eu syniadau a’u sgiliau creadigol â’r gymuned mewn modd cynaliadwy sy’n meithrin pobl a lle. Mae natur fyrhoedlog y gweithgareddau a’r gweithiau celf wedi cael ei phortreadu mewn cyfres o ffotograffau o safon sy’n cofnodi ac yn amlygu’r prosiect, gan ddangos boddhad a sylw y llu o gyfranogwyr y prosiect, wrth iddynt ymateb i’w hamgylchedd mewn modd pendant a chreadigol. Caiff rhai o’r rhain eu cyflwyno yn yr arddangosfa ffotograffau. Sgroliwch i lawr i weld ein herthygl arbennig am y prosiect.

PARTNER SCHOOLS PARTICIPATING IN PROJECT IN 2011/YSGOLION PARTNER SY’N CYMRYD RHAN YN Y PROSIECT:
BISHOPSTON COMPREHENSIVE • CRWYS PRIMARY • PENNARD PRIMARY • PENCLAWDD PRIMARY • KNELSTON PRIMARY • LLANRHIDIAN PRIMARY • NEWTON PRIMARY

PARTNER GROUP PARTICIPATING IN PROJECT IN 2011/GRWPIAU PARTNER SY'N CYMRYD RHAN YN Y PROSIECT:
RHOSSILLI YOUTH GROUP •

PROJECT ARTISTS/ARTISTIAID Y PROSIECT: • SARA HOLDEN • AMI MARSDEN • TINA MARIE CUNNINGHAM • DAVE MARCHANT • VIV RHULE • DAVID PITT • JO STEADMAN • MARLO FLORES • PATRICIA MCKENNA • ADELE VYE • DAN MCCABE • LYNNE DENMAN

PROJECT PHOTOGRAPHER/FFOTOGRAFFYDD Y PROSIECT: PHIL HOLDEN

Knelston Primary School

at Oxwich Beach and Nature Reserve

 

 

 

 

Knelston Primary school

Art activities in school grounds

 

Bishopston Comprehensive School

Marine inspired art for Quad garden display

 

 

..

Crwys Primary School

Painting nature at Oxwich Churchyard

 

 

 

 

 

 

Crwys Primary School

at Bishops Wood, Caswell

 

 

Llanridian Primary School

at Bishops Wood, Caswell

 

 

 

Pennard Primary School

at Bishops Wood, Caswell

 

Penclawdd Primary School

at Oxwich Beach

 

 

 

 

 

 

 

Newton Primary School at Bishops Wood.

 

 

 

 

Rhossili Youth Group

Bird shadow art.

 

 

Text and photographs c. Sculpture by the Sea UK 2011

Sculpture by the Sea is a not for profit arts organisation specialising in environmental art outdoor workshops and events for children and communities. For further information about workshops or events, please contact Sara Holden on 01792 367571 or info@sculpturebythesea.co.uk

Sefydliad celfyddydau nid er elw yw Cerflunio ar lan y Môr sy’n arbenigo mewn gweithdai a digwyddiadau celf amgylcheddol awyr agored ar gyfer plant a chymunedau. I gael mwy o wybodaeth am y gweithdai neu’r digwyddiadau, cysylltwch â Sara Holden trwy ffonio on 01792 367571 neu e-bostio info@sculpturebythesea.co.uk

Link to Festival Pages - also part of the Nature into Art Project

Home About Us Gallery Schools Festival Links Contact Us