Sculpture by the Sea U.K./Cerflun ar lan y Mor

SCHOOLS PAGE 1

Interpretative Nature Projects

Through the Seasons Nature Reserve Art Project

YSGOLION TUDALEN 1

Prosiectau Dehongli Natur. Prosiect Celf Gwarchodfa Natur yr Holl Dymhorau

AUTUMN 2006/HYDREF 2006

This interpretative nature and art project aims to achieve an awareness of a local natural environment and its wildlife for school children, through observation and study in an artistic way. The stimulation of natural creativity and imagination through environmental art increases confidence and well-being for participants. The importance of sustaining and preserving the natural places and its wildlife is highlighted, giving the children a lifelong understanding and appreciation of nature.

Mae'r prosiect natur/celf ddeongliadol hwn yn anelu at greu ymwybyddiaeth ymhlith plant ysgol o'r amgylchedd naturiol a'r bywyd gwyllt lleol trwy wyliadwriaeth ac astudio mewn ffordd gelfyddydol. Mae symbylu creadigrwydd a'r dychymyg trwy gelf amgylcheddol yn cynyddu hyder a lles y cyfranogwyr. Amlygir pwysigrwydd cynnal a chadw lleoedd naturiol a bywyd gwyllt, gan ennyn dealltwriaeth gydol oes ymhlith y plant, yn ogystal â'r gallu i werthfawrogi byd natur.

MUMBLES HILL LOCAL NATURE RESERVE - ARTWORKS AND NATURE

Gwarchodfa Natur Lleol BRYN Y MWMBWLS - CELF/NATUR

LEAF WIG-WAM by Mayals Primary School

Natural plant dyes on cotton with batiked leaves and willow frame

Participating Primary Schools (SWANSEA) in Autumn:

Mayals, Whitestone, Llanmorlais, YGG Llwynderw, Pentreporth. Knelston and YGG Felindre

 

Click photos to enlarge, press back button to return to page

Cliciwch ar y lluniau i'w ehangu, gwasgwch y botwm 'Dychwelyd' i fynd yn ôl tudalen

The project takes place at two Local Nature Reserves each year - in both Pembrokeshire and West Glamorgan and involves local Primary Schools in each area. Nature Reserve workshops for observation, artistic documentation and the creation of temporary sculpture for each school are followed up with development and creation days for participants, resulting in interpretative artworks for the sites and for display in their communities. The season Autumn is explored and documented at the two Reserves by local primary school children. Nature at the reserves in this season is illustrated above (Mumbles) and below (Colby) together with resulting artworks by the children. Previous seasons - SUMMER and WINTER are featured on Schools pages two and three.

Mae'r prosiect yn digwydd mewn dwy ganolfan warchod leol bob blwyddyn - y naill yn Sir Benfro a'r llall yng Ngorllewin Morgannwg ac mae'n cynnwys ysgol gynradd leol bob tymor. Ar ôl cynnal gweithdai yn y Warchodfa Natur i bob ysgol ar wyliadwraeth, dogfennu celfyddyd a chreu cerfluniau dros dro, ceir diwrnodau datblygu a chreu ar gyfer cyfranogwyr, a fydd yn arwain at ddarnau o gelf ddeongliadol ar gyfer y safleoedd ac i'w harddangos yn eu cymunedau. Caiff tymor yr Hydref ei ymchwilio a'i ddogfennu yn y ddwy Warchodfa gan blant ysgolion cynradd lleol. Gwelir byd natur yn y gwarchodfeydd yn y tymor hwn uchod (Y Mwmbwls) ac isod (Colby). Gwelir gweithiau celf gan y plant isod. Ceir y tymor diwethaf - Y HAF / GAEAF ar dudalen dau / tri..

COLBY WOODLAND GARDENS, AMROTH LNR, PEMBS.

ARTWORKS / NATURE

Gerddi Coetir COLBY -Sir Benfro. GWEITHIAU CELF / NATUR

POD AND LEAF SKELETON by Tavernspite Primary School

Stitched reserve leaves and willow sculpture

Participating Primary Schools (W.Wales) in Autumn:

Tavernspite, Saundersfoot, and St. Florence

Pembroke Dock and Golden Grove Community Schools


Click photos to enlarge, press back button to return to page

Cliciwch ar y lluniau i'w ehangu, gwasgwch y botwm 'Dychwelyd' i fynd yn ôl tudalen

Exhibitions of artworks created by the children will be on display in schools and community places throughout the year.

THROUGH THE SEASONS:

TIMETABLE FOR MUMBLES AND COLBY WORKSHOPS 2007-08

If your school would like to get involved in this interpretative art project, then please get in touch - contactus@sculpturebythesea.co.uk

Os hoffai eich ysgol fod yn rhan o'r prosiect celf ddeongliadol hwn, cysylltwch â ni - contactus@sculpturebythesea.co.uk

Sculpture by the Sea U.K./Cerflun ar lan y Mor work in association with

Education Effectiveness Service, Swansea, to maintain high standards in their work.

Through The Seasons -Links to other season's school projects
Summer 2006 Autumn 2006
Winter 2006 Autumn 2007
Winter 2008

Dolen i DUDALEN 2 / 3 (Y Haf /Gaeaf)

Many Thanks to The Countryside Council for Wales, Arts Council of Wales,

and Mumbles Development Trust for supporting this project.

Diolch i Gyngor Cefn Gwlad Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Ymddiriedolaeth Datblygu'r Mwmbwls am gefnogi'r prosiect hwn.

All photos Copyright Sculpture by the Sea U.K./Cerflun ar lan y Mor 2005-2006

Pob llun: Hawlfraint Cerflun ar lan y Môr 2005-2006

Home About Us Gallery Schools Festival Links Contact Us